fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

vrrtep (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈvrˌ.tɛp
'ìnglìsì: demon
aysna'o: mythology
tsim: ASG (2009)

hemlì'uviyä sìkenong

me·vrrtep DU dual / dual numbers
pxe·vrrtep TRI trial / trial number
ay·vrrtep PL plural
fì·vrrtep DEM these {noun} (singular)
fay·vrrtep DEM PL these {noun plural}
tsa·vrrtep DEM that {noun} (singular)
tsay·vrrtep DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong