search for:

only exact match
search in:

tìmu'ni (substantive (noun))

pronunciation (IPA): tɪ.ˈmuʔ.ni
English: accomplishment
achievement
source: naviteri.org (16 Nov 2020)

affix examples

me·sìmu'ni DU dual / dual numbers
pxe·sìmu'ni TRI trial / trial number
ay·sìmu'ni PL plural
fì·tìmu'ni DEM this {noun} (singular)
fay·sìmu'ni DEM PL these {noun plural}
tsa·tìmu'ni DEM that {noun} (singular)
tsay·sìmu'ni DEM PL those {noun] (plural)