fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìra'un (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈɾa.ʔun
'ìnglìsì: surrender
relinquishment
tsim: naviteri.org (20 Sep 2021)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìra'un DU dual / dual numbers
pxe·sìra'un TRI trial / trial number
ay·sìra'un PL plural
fì·tìra'un DEM these {noun} (singular)
fay·sìra'un DEM PL these {noun plural}
tsa·tìra'un DEM that {noun} (singular)
tsay·sìra'un DEM PL those {noun] (plural)