fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kifkey (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ki.ˈfkɛj
'ìnglìsì: world (physical)
tsim: ASG

hemlì'uviyä sìkenong

me·hifkey DU dual / dual numbers
pxe·hifkey TRI trial / trial number
ay·hifkey PL plural
fì·kifkey DEM these {noun} (singular)
fay·hifkey DEM PL these {noun plural}
tsa·kifkey DEM that {noun} (singular)
tsay·hifkey DEM PL those {noun] (plural)