fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kiantu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ki.ˈan.tu
'ìnglìsì: blameworthy person
s.o. who is to blame
tsim: naviteri.org (30 Apr 2021)

hemlì'uviyä sìkenong

me·hiantu DU dual / dual numbers
pxe·hiantu TRI trial / trial number
ay·hiantu PL plural
fì·kiantu DEM these {noun} (singular)
fay·hiantu DEM PL these {noun plural}
tsa·kiantu DEM that {noun} (singular)
tsay·hiantu DEM PL those {noun] (plural)