search for:

only exact match
search in:

'ìnglìsì (substantive (noun))

pronunciation (IPA): ˈʔɪŋ.lɪ.sɪ
English: English (language)
Topic groups: linguistics / language
source: ASG

affix examples

me·ìnglìsì DU dual / dual numbers
pxe·ìnglìsì TRI trial / trial number
ay·ìnglìsì PL plural
fì·'ìnglìsì DEM this {noun} (singular)
fay·ìnglìsì DEM PL these {noun plural}
tsa·'ìnglìsì DEM that {noun} (singular)
tsay·ìnglìsì DEM PL those {noun] (plural)

example sentences & phrases