căuta de:

Numa rezultate exacte
căuta în:

'ongop (Verb, tranzitiv)

Pronunție (IPA): ˈʔo.ŋop
Romania: proiecta
forma
schiţa
(pentru aspectele mai mari de proiectare)
English: design (for the larger aspects of design)
Sursă: naviteri.org (31 Jul 2014)

Exemple de Affixe

'ong·am·op PST Preterit
'ong·ìm·op PST Nuperitiv
'ong·ìy·op FUT Previitor
'ong·ay·op FUT Viitor
'ong·ol·op PFV Perfectiv
'ong·er·op IPFV Imperfective
'ong·iv·op SJV Subjonctiv
'ong·ei·op LAUD Ameliorare
'ong·äng·op PEJ Peiorativ