căuta de:

Numa rezultate exacte
căuta în:

vingkap (Verb, tranzitiv)

Pronunție (IPA): ˈviŋ.kap
Romania: trece prin minte
English: occur to one
pop into one's mind
strike one
Sursă: Frommer (04. Sept 2011)
naviteri.org

Exemple de Affixe

v·am·ingkap PST Preterit
v·ìm·ingkap PST Nuperitiv
v·ìy·ingkap FUT Previitor
v·ay·ingkap FUT Viitor
v·ol·ingkap PFV Perfectiv
v·er·ingkap IPFV Imperfective
v·iv·ingkap SJV Subjonctiv
vingk·ei·ap LAUD Ameliorare
vingk·äng·ap PEJ Peiorativ