Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

tìhawnu (Zelfstandig naamwoord)

Uitspraak (IPA): tɪ.ˈhaw.nuplumps/e61704f6-a678-4857-b825-54b51e2ee15c.mp3
Dutch: bescherming
English: protection
Bron: Film (18. Dezember 2009)
wiki.learnnavi.org

toevoegsel

me·sìhawnu DU duaal / dubbele nummers
pxe·sìhawnu TRI drievoud / drievoudig nummer
ay·sìhawnu PL meervoud
fì·tìhawnu DEM deze (zelfs. naamwoord) (enkelvoud)
fay·sìhawnu DEM PL deze (zelfs. naamwoord) (meervoud)
tsa·tìhawnu DEM dat (zelfst. naamwoord) (enkelvoud)
tsay·sìhawnu DEM PL die {zelfst. naamwoord} (meervoud)