fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

ya (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ja
'ìnglìsì: air
aysna'o: environment weather
tsim: forum.learnnavi.org (01 Feb 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·ya DU dual / dual numbers
pxe·ya TRI trial / trial number
ay·ya PL plural
fì·ya DEM these {noun} (singular)
fay·ya DEM PL these {noun plural}
tsa·ya DEM that {noun} (singular)
tsay·ya DEM PL those {noun] (plural)