fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

yafkeyk (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈja.fkɛjk
'ìnglìsì: weather
aysna'o: weather
tsim: Frommer (01.04. 2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·yafkeyk DU dual / dual numbers
pxe·yafkeyk TRI trial / trial number
ay·yafkeyk PL plural
fì·yafkeyk DEM these {noun} (singular)
fay·yafkeyk DEM PL these {noun plural}
tsa·yafkeyk DEM that {noun} (singular)
tsay·yafkeyk DEM PL those {noun] (plural)