fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

frrtu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈfrˌ.tu
'ìnglìsì: guest
visitor
tsim: forum.learnnavi.org (31 Jan 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·frrtu DU dual / dual numbers
pxe·frrtu TRI trial / trial number
ay·frrtu PL plural
fì·frrtu DEM these {noun} (singular)
fay·frrtu DEM PL these {noun plural}
tsa·frrtu DEM that {noun} (singular)
tsay·frrtu DEM PL those {noun] (plural)