fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìftanglen (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ftaŋ.ˈlɛn 
'ìnglìsì: prevention
tsim: naviteri.org (20 May 2020)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìftanglen DU dual / dual numbers
pxe·sìftanglen TRI trial / trial number
ay·sìftanglen PL plural
fì·tìftanglen DEM these {noun} (singular)
fay·sìftanglen DEM PL these {noun plural}
tsa·tìftanglen DEM that {noun} (singular)
tsay·sìftanglen DEM PL those {noun] (plural)