fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìftang si (verb, intransitiv)

lì'upam (IPA): tɪ.ˈftaŋ si plumps/fe9477cb-d0a6-45ab-b8e1-2969bb551559.mp3
'ìnglìsì: stop (someone)
tsim: Frommer (2.2.2011)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

tìftang s·am·i PST simple past
tìftang s·ìm·i PST close past (just {verb}ed)
tìftang s·ìy·i FUT close future (will {verb} soon)
tìftang s·ay·i FUT future
tìftang s·ol·i PFV perfective (finished)
tìftang s·er·i IPFV imperfective (unfinished)
tìftang s·iv·i SJV subjunctive (possibility mode)
tìftang s·eiy·i LAUD amelioration (favorable connotation)
tìftang s·äng·i PEJ pejorative (negative connotation)