fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

yìmkxa (substantive (noun))

lì'upam (IPA): jɪm.ˈkʼa
'ìnglìsì: banshee catcher
"mouth-binder"
aysna'o: special terms / special vocabulary
tsim: twitter.com (30 Oct 2019)

hemlì'uviyä sìkenong

me·yìmkxa DU dual / dual numbers
pxe·yìmkxa TRI trial / trial number
ay·yìmkxa PL plural
fì·yìmkxa DEM these {noun} (singular)
fay·yìmkxa DEM PL these {noun plural}
tsa·yìmkxa DEM that {noun} (singular)
tsay·yìmkxa DEM PL those {noun] (plural)