fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

yìspul (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈjɪ.spul 
'ìnglìsì: mermaid tail
aysna'o: flora
tsim: naviteri.org (31 dec 2023)

hemlì'uviyä sìkenong

me·yìspul DU dual / dual numbers
pxe·yìspul TRI trial / trial number
ay·yìspul PL plural
fì·yìspul DEM these {noun} (singular)
fay·yìspul DEM PL these {noun plural}
tsa·yìspul DEM that {noun} (singular)
tsay·yìspul DEM PL those {noun] (plural)