fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

Kapsavan (proper noun)

lì'upam (IPA): kap.sa.van 
'ìnglìsì: the river in the Valley of Mo'ara along which the Shaman of Songs resides
the Na'vi River Journey river.
aysna'o: places / place descriptions proper name
tsim: forum.learnnavi.org (22 May 2019)