fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kangkem (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈkaŋ.kɛm 
'ìnglìsì: work
(coll. form of tìkangkem)
tsim: naviteri.org (15 Dec 2022)

hemlì'uviyä sìkenong

me·hangkem DU dual / dual numbers
pxe·hangkem TRI trial / trial number
ay·hangkem PL plural
fì·kangkem DEM these {noun} (singular)
fay·hangkem DEM PL these {noun plural}
tsa·kangkem DEM that {noun} (singular)
tsay·hangkem DEM PL those {noun] (plural)