fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

txansngum (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tʼan.ˈsŋum
'ìnglìsì: desperation
feeling of great worry
tsim: naviteri.org (06 Jun 2019)

hemlì'uviyä sìkenong

me·tansngum DU dual / dual numbers
pxe·tansngum TRI trial / trial number
ay·tansngum PL plural
fì·txansngum DEM these {noun} (singular)
fay·tansngum DEM PL these {noun plural}
tsa·txansngum DEM that {noun} (singular)
tsay·tansngum DEM PL those {noun] (plural)