fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

txanro'tu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tʼan.ˈɾoʔ.tu 
'ìnglìsì: famous person
celebrity
tsim: naviteri.org (28 Feb 2022)

hemlì'uviyä sìkenong

me·tanro'tu DU dual / dual numbers
pxe·tanro'tu TRI trial / trial number
ay·tanro'tu PL plural
fì·txanro'tu DEM these {noun} (singular)
fay·tanro'tu DEM PL these {noun plural}
tsa·txanro'tu DEM that {noun} (singular)
tsay·tanro'tu DEM PL those {noun] (plural)