fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìhan (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈhanplumps/603839d6-1026-47a0-91ee-3a81d473f13e.mp3
'ìnglìsì: loss
tsim: naviteri.org (30 Apr 2018)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìhan DU dual / dual numbers
pxe·sìhan TRI trial / trial number
ay·sìhan PL plural
fì·tìhan DEM these {noun} (singular)
fay·sìhan DEM PL these {noun plural}
tsa·tìhan DEM that {noun} (singular)
tsay·sìhan DEM PL those {noun] (plural)