fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìfyeyn (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈfjɛjn
'ìnglìsì: ripeness
maturity
full fruition
tsim: Frommers Blog (16. Juli 2010)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìfyeyn DU dual / dual numbers
pxe·sìfyeyn TRI trial / trial number
ay·sìfyeyn PL plural
fì·tìfyeyn DEM these {noun} (singular)
fay·sìfyeyn DEM PL these {noun plural}
tsa·tìfyeyn DEM that {noun} (singular)
tsay·sìfyeyn DEM PL those {noun] (plural)