fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

fahew (substantive (noun))

lì'upam (IPA): fa.ˈhɛwplumps/707a143a-3de9-4a1d-9232-fa5657dcc948.mp3
'ìnglìsì: smell
aysna'o: emotions
tsim: ASG

hemlì'uviyä sìkenong

me·fahew DU dual / dual numbers
pxe·fahew TRI trial / trial number
ay·fahew PL plural
fì·fahew DEM these {noun} (singular)
fay·fahew DEM PL these {noun plural}
tsa·fahew DEM that {noun} (singular)
tsay·fahew DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong

lì'uä sna'o

hefi smell
hefitswo sense of smell
syam smell
take a smell
take a sniff
tìng ontu smell
take a smell
take a sniff