fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

eltu lefngap (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈɛl.tu lɛ.ˈfŋap
'ìnglìsì: computer
aysna'o: special terms / special vocabulary
tsim: schott.blogs.nytimes.com (10 March 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·ltu lefngap DU dual / dual numbers
pxe·ltu lefngap TRI trial / trial number
ay·eltu lefngap PL plural
fì·eltu lefngap DEM these {noun} (singular)
fay·eltu lefngap DEM PL these {noun plural}
tsa·eltu lefngap DEM that {noun} (singular)
tsay·eltu lefngap DEM PL those {noun] (plural)