fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

eltu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈɛl.tu
'ìnglìsì: brain
aysna'o: anatomy / body parts
tsim: ASG

hemlì'uviyä sìkenong

me·ltu DU dual / dual numbers
pxe·ltu TRI trial / trial number
ay·eltu PL plural
fì·eltu DEM these {noun} (singular)
fay·eltu DEM PL these {noun plural}
tsa·eltu DEM that {noun} (singular)
tsay·eltu DEM PL those {noun] (plural)