fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

atokirina' (substantive (noun))

lì'upam (IPA): a.to.ki.ˈɾi.naʔ
'ìnglìsì: seeds of the great tree
aysna'o: mythology
tsim: ASG

hemlì'uviyä sìkenong

me·atokirina' DU dual / dual numbers
pxe·atokirina' TRI trial / trial number
ay·atokirina' PL plural
fì·atokirina' DEM these {noun} (singular)
fay·atokirina' DEM PL these {noun plural}
tsa·tokirina' DEM that {noun} (singular)
tsay·atokirina' DEM PL those {noun] (plural)