fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

atxar (adjective)

lì'upam (IPA): a.ˈtʼaɾ
'ìnglìsì: (smell of living animals, as found around a watering hole or animal nest)
tsim: 27 Nov 2012
naviteri.org