fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

txanso'hayu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tʼan.ˈsoʔ.ha.ju
'ìnglìsì: fan
enthusiast
cf.: so'yu
tsim: naviteri.org (31 Dec 2017)

hemlì'uviyä sìkenong

me·tanso'hayu DU dual / dual numbers
pxe·tanso'hayu TRI trial / trial number
ay·tanso'hayu PL plural
fì·txanso'hayu DEM these {noun} (singular)
fay·tanso'hayu DEM PL these {noun plural}
tsa·txanso'hayu DEM that {noun} (singular)
tsay·tanso'hayu DEM PL those {noun] (plural)