fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

txantompa (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tʼan.ˈtom.pa
'ìnglìsì: rainstorm
heavy rain
aysna'o: weather
tsim: Frommer (30.10.2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·tantompa DU dual / dual numbers
pxe·tantompa TRI trial / trial number
ay·tantompa PL plural
fì·txantompa DEM these {noun} (singular)
fay·tantompa DEM PL these {noun plural}
tsa·txantompa DEM that {noun} (singular)
tsay·tantompa DEM PL those {noun] (plural)