fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

yo'kofya (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈjoʔ.ko.fja
'ìnglìsì: cycle
tsim: naviteri.org (31 Dec 2017)

hemlì'uviyä sìkenong

me·yo'kofya DU dual / dual numbers
pxe·yo'kofya TRI trial / trial number
ay·yo'kofya PL plural
fì·yo'kofya DEM these {noun} (singular)
fay·yo'kofya DEM PL these {noun plural}
tsa·yo'kofya DEM that {noun} (singular)
tsay·yo'kofya DEM PL those {noun] (plural)