fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

yo'ko (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈjoʔ.ko
'ìnglìsì: circle
a perfectly circular ring
tsim: naviteri.org (30 Sept 2013)

hemlì'uviyä sìkenong

me·yo'ko DU dual / dual numbers
pxe·yo'ko TRI trial / trial number
ay·yo'ko PL plural
fì·yo'ko DEM these {noun} (singular)
fay·yo'ko DEM PL these {noun plural}
tsa·yo'ko DEM that {noun} (singular)
tsay·yo'ko DEM PL those {noun] (plural)