fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìleym (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈlɛjmplumps/e15a0acd-d611-417b-bee0-b5320dadfcee.mp3
'ìnglìsì: call
tsim: naviteri.org (30 Sept 2017)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìleym DU dual / dual numbers
pxe·sìleym TRI trial / trial number
ay·sìleym PL plural
fì·tìleym DEM these {noun} (singular)
fay·sìleym DEM PL these {noun plural}
tsa·tìleym DEM that {noun} (singular)
tsay·sìleym DEM PL those {noun] (plural)