fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

mawup (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈma.wup
'ìnglìsì: turtapede
six finned aquatic creature
aysna'o: fauna
tsim: naviteri.org (28 Feb 2017)

hemlì'uviyä sìkenong

me·mawup DU dual / dual numbers
pxe·mawup TRI trial / trial number
ay·mawup PL plural
fì·mawup DEM these {noun} (singular)
fay·mawup DEM PL these {noun plural}
tsa·mawup DEM that {noun} (singular)
tsay·mawup DEM PL those {noun] (plural)