fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

mawl (substantive (noun))

lì'upam (IPA): mawl
'ìnglìsì: half
tsim: Frommer (20.2.2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·mawl DU dual / dual numbers
pxe·mawl TRI trial / trial number
ay·mawl PL plural
fì·mawl DEM these {noun} (singular)
fay·mawl DEM PL these {noun plural}
tsa·mawl DEM that {noun} (singular)
tsay·mawl DEM PL those {noun] (plural)