fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

lo'a (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈlo.ʔa
'ìnglìsì: totem
amulet
aysna'o: special terms / special vocabulary sociology
tsim: naviteri.org (30 Jun 2016); naviteri.org (28 Feb 2017)

hemlì'uviyä sìkenong

me·lo'a DU dual / dual numbers
pxe·lo'a TRI trial / trial number
ay·lo'a PL plural
fì·lo'a DEM these {noun} (singular)
fay·lo'a DEM PL these {noun plural}
tsa·lo'a DEM that {noun} (singular)
tsay·lo'a DEM PL those {noun] (plural)