fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

nantangtsyìp (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈnan.taŋ.͡tsjɪp
'ìnglìsì: dog (Earth animal)
tsim: naviteri.org (30 Jun 2016)

hemlì'uviyä sìkenong

me·nantangtsyìp DU dual / dual numbers
pxe·nantangtsyìp TRI trial / trial number
ay·nantangtsyìp PL plural
fì·nantangtsyìp DEM these {noun} (singular)
fay·nantangtsyìp DEM PL these {noun plural}
tsa·nantangtsyìp DEM that {noun} (singular)
tsay·nantangtsyìp DEM PL those {noun] (plural)