fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

nantang (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈnan.taŋ
'ìnglìsì: viperwolf
striped armored wolf
Caniferratus costatus
aysna'o: fauna
tsim: ASG

hemlì'uviyä sìkenong

me·nantang DU dual / dual numbers
pxe·nantang TRI trial / trial number
ay·nantang PL plural
fì·nantang DEM these {noun} (singular)
fay·nantang DEM PL these {noun plural}
tsa·nantang DEM that {noun} (singular)
tsay·nantang DEM PL those {noun] (plural)