fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

eyawrfya (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ɛ.ˈjawɾ.fja
'ìnglìsì: right way (of doing s.t.)
correct path
tsim: naviteri.org (30 Jun 2016)

hemlì'uviyä sìkenong

me·yawrfya DU dual / dual numbers
pxe·yawrfya TRI trial / trial number
ay·eyawrfya PL plural
fì·eyawrfya DEM these {noun} (singular)
fay·eyawrfya DEM PL these {noun plural}
tsa·eyawrfya DEM that {noun} (singular)
tsay·eyawrfya DEM PL those {noun] (plural)