fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

eyaye (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ɛ.ˈja.jɛ
'ìnglìsì: warbonnet
Bellicum pennatum
aysna'o: flora
tsim: forum.learnnavi.org (4 Jul 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·yaye DU dual / dual numbers
pxe·yaye TRI trial / trial number
ay·eyaye PL plural
fì·eyaye DEM these {noun} (singular)
fay·eyaye DEM PL these {noun plural}
tsa·eyaye DEM that {noun} (singular)
tsay·eyaye DEM PL those {noun] (plural)