fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

snonivi (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈsno.ni.vi
'ìnglìsì: single-person hammock
aysna'o: special terms / special vocabulary sociology
tsim: naviteri.org (31 Jul 2015)

hemlì'uviyä sìkenong

me·snonivi DU dual / dual numbers
pxe·snonivi TRI trial / trial number
ay·snonivi PL plural
fì·snonivi DEM these {noun} (singular)
fay·snonivi DEM PL these {noun plural}
tsa·snonivi DEM that {noun} (singular)
tsay·snonivi DEM PL those {noun] (plural)