fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

huru (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈhu.ɾu
'ìnglìsì: cooking pot
aysna'o: cooking / gastronomy / delicacies special terms / special vocabulary
tsim: naviteri.org (31 Jul 2015)

hemlì'uviyä sìkenong

me·huru DU dual / dual numbers
pxe·huru TRI trial / trial number
ay·huru PL plural
fì·huru DEM these {noun} (singular)
fay·huru DEM PL these {noun plural}
tsa·huru DEM that {noun} (singular)
tsay·huru DEM PL those {noun] (plural)