fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

txal (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tʼal
'ìnglìsì: back (of the body)
aysna'o: anatomy / body parts
tsim: forum.learnnavi.org (14 Mar 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·tal DU dual / dual numbers
pxe·tal TRI trial / trial number
ay·tal PL plural
fì·txal DEM these {noun} (singular)
fay·tal DEM PL these {noun plural}
tsa·txal DEM that {noun} (singular)
tsay·tal DEM PL those {noun] (plural)