fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

utumauti (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈu.tu.ma.u.ti
'ìnglìsì: banana fruit
aysna'o: cooking / gastronomy / delicacies
tsim: naviteri.org (31 Mar 2015)

hemlì'uviyä sìkenong

me·utumauti DU dual / dual numbers
pxe·utumauti TRI trial / trial number
ay·utumauti PL plural
fì·utumauti DEM these {noun} (singular)
fay·utumauti DEM PL these {noun plural}
tsa·utumauti DEM that {noun} (singular)
tsay·utumauti DEM PL those {noun] (plural)