fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

uturu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): u.ˈtu.ɾu 
'ìnglìsì: sanctuary
place of refuge
tsim: naviteri.org (15 Dec 2022)

hemlì'uviyä sìkenong

me·uturu DU dual / dual numbers
pxe·uturu TRI trial / trial number
ay·uturu PL plural
fì·uturu DEM these {noun} (singular)
fay·uturu DEM PL these {noun plural}
tsa·uturu DEM that {noun} (singular)
tsay·uturu DEM PL those {noun] (plural)