fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

väpam (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈvæ.pam
'ìnglìsì: noise (ugly, or unpleasant sound)
screech
tsim: naviteri.org (30 Nov 2014)

hemlì'uviyä sìkenong

me·väpam DU dual / dual numbers
pxe·väpam TRI trial / trial number
ay·väpam PL plural
fì·väpam DEM these {noun} (singular)
fay·väpam DEM PL these {noun plural}
tsa·väpam DEM that {noun} (singular)
tsay·väpam DEM PL those {noun] (plural)