fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

lonataya (substantive (noun))

lì'upam (IPA): lo.na.ta.ja
'ìnglìsì: medusa (animal)
unofficial word! – see fpxafaw
tsim: Survival Guide (UNOFFICIAL)

hemlì'uviyä sìkenong

me·lonataya DU dual / dual numbers
pxe·lonataya TRI trial / trial number
ay·lonataya PL plural
fì·lonataya DEM these {noun} (singular)
fay·lonataya DEM PL these {noun plural}
tsa·lonataya DEM that {noun} (singular)
tsay·lonataya DEM PL those {noun] (plural)