fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

lomtu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈlom.tu
'ìnglìsì: missed person
(reserved for special circumstances, e.g. toasts)
tsim: Frommer (24.07. 2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·lomtu DU dual / dual numbers
pxe·lomtu TRI trial / trial number
ay·lomtu PL plural
fì·lomtu DEM these {noun} (singular)
fay·lomtu DEM PL these {noun plural}
tsa·lomtu DEM that {noun} (singular)
tsay·lomtu DEM PL those {noun] (plural)