fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

lì'upuk (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈlɪ.ʔu.puk
'ìnglìsì: dictionary
aysna'o: special terms / special vocabulary linguistics / language
tsim: naviteri.org (01 Aug 2013)

hemlì'uviyä sìkenong

me·lì'upuk DU dual / dual numbers
pxe·lì'upuk TRI trial / trial number
ay·lì'upuk PL plural
fì·lì'upuk DEM these {noun} (singular)
fay·lì'upuk DEM PL these {noun plural}
tsa·lì'upuk DEM that {noun} (singular)
tsay·lì'upuk DEM PL those {noun] (plural)