fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

lì'uvan (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈlɪ.ʔu.van
'ìnglìsì: pun
wordplay
tsim: Frommer (09. Januar 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·lì'uvan DU dual / dual numbers
pxe·lì'uvan TRI trial / trial number
ay·lì'uvan PL plural
fì·lì'uvan DEM these {noun} (singular)
fay·lì'uvan DEM PL these {noun plural}
tsa·lì'uvan DEM that {noun} (singular)
tsay·lì'uvan DEM PL those {noun] (plural)