fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

wokau (substantive (noun))

lì'upam (IPA): wok.ˈa.u
'ìnglìsì: pendulum drum
(lit.: loud drum)
aysna'o: music / instruments
tsim: forum.learnnavi.org (02 Jul 2013)

hemlì'uviyä sìkenong

me·wokau DU dual / dual numbers
pxe·wokau TRI trial / trial number
ay·wokau PL plural
fì·wokau DEM these {noun} (singular)
fay·wokau DEM PL these {noun plural}
tsa·wokau DEM that {noun} (singular)
tsay·wokau DEM PL those {noun] (plural)